I. Предмет

чл.1.(1). Настоящите Общи условия са предназначени да регулират отношенията между ТЕЛЕ СКАЙ ЕООД, наричано по-долу за краткост „Доставчик“ и всеки един от ползвателите, наричани по-долу за краткост „Ползвател/и“, които възникват при използването на Интернет страницата https://telesky.eu.

(2). По смисъла на Общите условия:

– „Доставчик“ е ТЕЛЕ СКАЙ ЕООД;

– „Ползвател/и“ са:

  • Посетителите на интернет страницата https://telesky.eu.
  • Лицето осъществило контакт с Доставчика, чрез изпращане на електронно съобщение през формата за контакт достъпна на Интернет страницата;

чл.2. Информация относно Доставчика:

  1. Наименование: ТЕЛЕ СКАЙ ЕООД, ЕИК 206540119
  2. Седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, п.к. 6000, ж.к. Трите чучура, бл. 107, вх. A, ет. 7, ап. 26
  3. 3. Данни за кореспонденция: тел.: 0877 799 072, електронна поща: office@telesky.eu
  4. 4. Надзорни органи:

– Комисия за защита на личните данни на Република България, адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, тел.: 02/9153518, електронен адрес: kzld@cpdp.bg, Интернет страница: www.cpdp.bg.

– Комисия за защита на потребителите, адрес: гр.София, пл. „Славейков“ № 4А, ет. 3, 4 и 6, тел.: 02/9802524; гореща линия: 0700 111 22, Интернет страница: www.kzp.bg.

– Комисия за защита на конкуренцията, адрес: гр.София, бул. „Витоша“ № 18, тел.: 02/9356222, електронен адрес: cpcadmin@cpc.bg, Интернет страница: www.cpc.bg.

II. Общи разпоредби

чл.3. Интернет страницата и услугите, предлагани чрез нея, фукционират при правилата описани в Общите условия.

чл. 4. С използването (включително, но не само: разглеждане, кликване на линкове, въвеждане на информация и други) на Интернет страницата и информацията в нея, Ползвателят изразява безусловното си съгласие с Общите условия и всички последващи промени в тях, както и че е обвързан от тях и ще ги спазва.

чл. 5. Доставчикът си запазва правото да прекъсва достъпа до определен материал (включително, но не само: снимки, текстове и други), публикуван на Интернет страницата или до цялата Интернет страница, без съгласието на Ползвателя, за неограничен период от време, планирано или инцидентно, без да носи отговорност за евентуално настъпили в следствие на спирането вреди за Ползвателя.

чл. 6. Доставчикът си запазва правото да променя, без предварително уведомление, структурата или съдържанието на Интернет страницата. Промените влизат в сила незабавно след публикуването им на Интернет страницата.

III. Услуги

чл.7.(1). Предоставяните на Ползвателите от Доставчика чрез Интернет страницата услуги са следните:

т.1. Доставчикът предоставя информация за себе си, екипа си, предоставяните от него услуги, актуални предложения, информационни статии, контакти, представяне на свои клиенти и партньори и други.

т.2. Доставчикът предоставя възможност за разглеждане и споделяне на съдържанието, публикувано на Интернет страницата.

т.3. Доставчикът предоставя възможност за генериране на телефонно обаждане чрез функционални бутони в Интернет страницата.

т.4. Доставчикът предоставя възможност за генериране на електронни запитвания по имейл адрес (електронна поща) чрез функционални форми за запитване в рамките на Интернет страницата.

т.5. Доставчикът предоставя възможност за генериране на електронни запитвания, чрез използван от Ползвателя имейл клиент, посредством функционални препратки от Интернет страницата.

(2).Изпращането на запитване по имейл не създава задължение за Доставчика за предоставяне на определена услуга и не поставя Доставчика и Ползвателя в договорни отношения.

IV. Интелектуална собственост

чл.8.(1). Цялата информация, публикувана на Интернет страницата, включително, но не само: текстове, снимки, аудио и видео материали, е интелектуална собственост на Доставчика или се ползва от последния на законово основание и като такава се закриля от действащото законодателство относно защитата на интелектуалната собственост, включително но не само защитата на авторското и сродните му права.

(2) Използването на информацията, посочена в ал. 1 на настоящия член, включително, но не само: копиране, промяна, възпроизвеждане, без съгласието и позволението на Доставчика или на съответния носител на правата върху интелектуална собственост, освен в изрично посочените в закона случаи, е забранено и представлява нарушение на правата на Доставчика върху интелектуална собственост или на тези на съответния им носител, в случай че той е различен от Доставчика.

чл. 9. Интернет страницата може да съдържа имена и марки на продукти, услуги или лица, които представляват или могат да представляват търговски марки, собственост на Доставчика или на трети лица. Достъпът до Интернет страницата, както и нищо в настоящите Общи условия или останалото съдържание на Интернет страницата не трябва да се разбира и/или да се тълкува като и не представлява предоставяне на лиценз или на право за използване на която и да е такава търговска марка, без предварителното писмено съгласие на Доставчика или на съответното трето лице – собственик на въпросния обект на интелектуална собственост.

V. Защита на личните данни

чл.10. Доставчикът е ангажиран да защити личните данни на Ползвателите, като прилага всички стандарти за защита на личните данни.

чл.11. Доставчикът зачита неприкосновеността на личността на Ползвателите и полага всички необходими усилия за защита на личните данни на Ползвателите срещу неправомерно обработване посредством прилагане на технически и организационни мерки за защита на личните данни, които мерки са изцяло съобразени със съвременните технологични постижения и осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването, и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.

чл.12. При предоставяне на лични данни от страна на Ползвателя във връзка с използването на Интернет страницата, Доставчикът гарантира, че личните данни ще бъдат използвани в съответствие с разпоредбите на този раздел от настоящите Общи условия.

чл.13. При събирането и обработването на личните данни Доставчикът събира и обработва лични данни, които са предоставени директно от Ползвателя, за който се отнасят данните и са необходими за създаване на потребителски профил, за изпращане на промоционални мейли, а също така и за свързване с Ползвателя по телефон или имейл за предоставянето на оферта или информация.

VI. Други Условия

чл.14. Интернет страницата на Доставчика съдържа връзки към интернет страници, поддържани от трети страни („Сайтове на трети страни“). Доставчикът не носи отговорност за съдържанието в сайтовете на третите страни, а също така и за наличието на вируси, други вредни компоненти на тези сайтове, включително и за вреди причинени от използването на сайтовете на третите страни.

чл.15. Общите условия могат да бъдат изменяни от Доставчика по всяко време, като всяка промяна в Общите условия влиза в сила спрямо Ползвателите без да е необходимо изрично уведомяване на последните.

чл.16. Настоящите Общи условия влизат в сила за всички Ползватели, считано от 03.06.2022г.